ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ: „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛОКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”

By 0
599
ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ,  АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ:  „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛОКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”

Възложител/ Бенефициент: КОРЕКТ ООД/ Община Враца
Период за изпълнение: 11/2016 – 03/2017

Описание на проекта:

  • Демонстрационен център включващ 6 бр. модулни ПСОВ, всяка с капацитет 4 ЕЖ

Извършени дейности:

  • Работно проектиране по всички части;
  • Авторски надзор;
  • Екзекутивна документация;
  • Съдействие при пуск, наладка и въвеждане в експлоатация на съоръженията.

Цели на проекта:
Проектът има за цел създаването на център за децентрализирано пречистване на отпадъчните води, като комбинация от модулни ПСОВ, работещи по различни технологични схеми, съответно изискващи различна поддръжка и обслужване. Центърът е предвиден за обучение и образование на различни аудитории от страната и чужбина.

Демонстрационният център има също така за цел да идентифицира проектното съответствие на МПСОВ със съществуващата нормативна база в областта на децентралното пречистване на отпадъчни води и нейното прилагане.

Общата цел на обучението е разработването, прилагането и изпълнението на практическо обучение за децентрално пречистване на отпадъчните води, в тясно сътрудничество с правителствени агенции и министерства.

Инвестиционна стойност на проекта: 150 000 лв. (без ДДС)