ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ НЕУТРАЛИЗАЦИОННИ ЯМИ КЪМ ТОПЪЛ КАНАЛ 2, АЕЦ Козлодуй

By 0
572
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ НЕУТРАЛИЗАЦИОННИ ЯМИ КЪМ ТОПЪЛ КАНАЛ 2, АЕЦ Козлодуй

Възложител/ Бенефициент: „ВАОН“ ЕООД/ ДП „Радиоактивни отпадъци“
Период за изпълнение: 12/2017 – 10/2018

Описание на проекта:

  • Системата за отвеждане на отпадъчни води от Неутрализационни ями към Топъл канал 2, обхваща следните съоръжения:
    – Неутрализационни ями – 2 бр., всяка с обем 400 m³;
    – Помпена станция с 8 бр. помпени агрегата;
    – Тласкателен тръбопровод DN 200 mm и дължина 1 730 m;

Описание на проекта:

  • Прединвестиционно проучване (ПИП) в два варианта; анализ на вариантите;
  • Остойностяване на вариантите по окрупнени показатели и определяне стойността на инвестиционното намерение;
  • Изготвяне на за технически задания за следващите проектни фази;

Инвестиционна стойност на проекта: 1 100 000 лв. (без ДДС)