Проекти за изследване и развитие

Разработване и изпълнение на проекти за изследване и развитие
  • развитие и прилагане в практиката на съвременни технологии за пречистване на отпадъчни води (например: процеси с екстремофилни микроорганизми повишаване на биологичното разграждане на водни съединения, използване на нови реактори с фиксирана биомаса);
  • развитие на концепции за пречистване, съобразно специфичните местни условия;
  • партньорство за изследователски и развойни проекти;
  • развитие на ориентирани към бъдещето екологични техники за рециклиране на водата;
  • рециклиране на технологичния поток;
  • възстановяване на суровини от отпадъчната вода, с цел повторното им използване;
  • въвеждане на пречиствателни технологии с високо качество, като адсорбция с активен въглен, йонообмен, мембранни процеси, микрофилтрация, избор на химикали за пречистване на питейни и отпадъчни води, дезинфекция и др.