„РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ В БИОБАСЕЙНИТЕ НА СПСОВ КУБРАТОВО “

By 0
22
„РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ В БИОБАСЕЙНИТЕ НА СПСОВ КУБРАТОВО “

Възложител/ Бенефициент: “МОНТАЖИ КО” ЕООД/ СТОЛИЧНА ОБЩИНА чрез концесионер „СОФИЙСКА ВОДА “АД

Период за изпълнение: 05.2023– 07/2023

Описание на проекта:
Модернизация на съществуващата автоматична система за подаване на въздух към биобасейните в СПСОВ Кубратово – доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови два броя турбо-въздуходувки, като същевременно се цели постигане на максимална енергийна ефективност. Обхватът на проектната разработка включваше следните дейности:

  • Демонтаж на старото оборудване – 1 бр. въздуходувка, вкл. съпътстващи инсталации;
  • Доставка и монтаж на две нови турбо-въздуходувки, присъединителна арматура, тръби, ел. монтаж и свързване на доставеното оборудване (вкл. доставка и полагане на кабели, прекъсвачи, скари, тръби и др.);
  • Доставка на КИП, програмируеми контролери (PLC), ел. табла, средства за комуникация, пултове, разпределителни кутии и др.;
  • Интегриране на управлението на новите турбо-въздуходувки към съществуващия програмируем контролер, управляващ действащата система за подаване на въздух;
  • Осигуряване на комуникационна връзка на новото оборудване към съществуващата SCADA система.

Извършени дейности:

  • Дейност 1: Работен проект съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по всички проектни части;
  • Дейност 2: Съдействие при съгласуване на проектната документация за всички проектни части със съответните контролни органи, експлоатационни дружества и институции;
  • Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор от съответните експерти по всички проектни части;