"ЗАХРАНВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР КОСТИНБРОД С ВОДА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ СОНДАЖИ ТК-3 И ТК-Н И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДЪЖДОВНА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ /КОЛЕКТОР/ И КМУ"

By 0
20
"ЗАХРАНВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР КОСТИНБРОД С ВОДА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ СОНДАЖИ ТК-3 И ТК-Н И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДЪЖДОВНА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ /КОЛЕКТОР/ И КМУ"

Възложител/ Бенефициент: Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България” АД

Период за изпълнение: 12.2022– 05/2023

Описание на проекта:

  • Захранващ водопровод от ТК-Н до ПС към противопожарен резервоар с дължина L= 464m с диаметър DN 100;
  • Реконструкция на съществуваща дъждовна площадкова канализация в участъка от съществуваща ревизионна шахта СРШ1 до СРШ10 и реконструкция на заустващ канализационен колектор от съществуваща ревизионна шахта СРШ10 до точка на заустване. Обща дължина на реконструираната канализация L = 477 m с диаметри DN 700 и DN 1100;
  • Подмяна на 2 бр. съществуващи кало-маслоуловители с 1 бр. нов кало-маслоуловител – оразмеряване, детайли.

Извършени дейности:

  • Дейност 1: Технически проект за захранване на производствен център Костинброд с вода от съществуващи сондажи, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по всички проектни части;
  • Дейност 2: Съгласуване на проектната документация за всички проектни части със съответните контролни органи, експлоатационни дружества и институции, както и отстраняване на евентуални забележки по време на съгласуване на проектите със съответните контролни органи, експлоатационни дружества и институции;
  • Дейност 3: Технически проект за изместване на два електропровода, пресичащи имота на ККХБК в Костинброд, по периферията на имота, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по всички проектни части.