ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КУМАНОВО, МАКЕДОНИЯ

By 0
777
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КУМАНОВО, МАКЕДОНИЯ

Възложител/ Бенефициент: Roediger AG Abwassertechnik/ Munchenstein – Швейцария/ Община Куманово, Република Северна Македония
Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2007

Описание на проекта:

 • ПСОВ с капацитет 91 330 ЕЖ;
 • Отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна зона“;
 • Анаеробна стабилизация на утайките (метантанк) и оползотворяване на добития биогаз;

Извършени дейности:

 • Управление, координация, съдействие за изготвяне на тръжна документация за избор на локални под-изпълнители съгласно договорните условия на ФИДИК „Жълта книга”;
 • Двуфазно проектиране:
  – идейна фаза до издаване на разрешително за строеж;
  – работно проектиране и съгласуване в съответствие с различните фази на строителство;
 • Авторски надзор;
 • Изготвяне на екзекутивна документация;

Инвестиционна стойност на проекта: 10 530 000 € (без ДДС)