Допълнителни проекти под ръководството на Сдружение „Природа назаем“ /НПО/:

By 0
712
  • 2006 – 2007 г.: Проект „Киселинни дъждове“, финансиран от Шведския секретариат по киселинни дъждове, на тема повишаване капацитета на представители на НПО и публични институции (общини, училища и др.) по проблемите на киселинните дъждове;
  • 2005 – 2006 г.: Проект „По пътя към Европа“, финансиран по Програма ФАР на ЕС чрез Програма Демократична Мрежа, на тема повишаване на осведомеността и информираността на представители на НПО и публични институции (общини, училища и др.) по въпросите на устойчивото управление на земите, биоразнообразието и водите в общините Кричим, Велинград и Гърмен;
  • 2002 – 2003 г.: Проект „Свещена вода“, финансиран от Фондация NOVIB, Холандия, на тема повишаване на капацитета на заинтересованите страни, в т.ч. гражданите и учащите се, в сферата на опазването на околната среда и по-конкретно водните ресурси в общините Ловеч, Смолян и Свищов;
  • 1999 – 2001 г.: Проект „Съвременният човек”, финансиран от Фондация NOVIB, Холандия, на тема повишаване на капацитета на заинтересованите страни, в т.ч. гражданите и учащите се, в сферата на опазването на околната среда в общините Ловеч, Смолян и Свищов;