ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ДОСТАВКА, ШЕФ-МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ ЗА ОБЕКТ: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВРАТИ С АДМИНИСТРАЦИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

By 0
505
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ДОСТАВКА, ШЕФ-МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ ЗА ОБЕКТ: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВРАТИ С АДМИНИСТРАЦИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

Възложител/ Бенефициент: СОЛИД – 55 ООД
Период за изпълнение: 01/2008 – 10/2008

Описание на проекта:

 • ПСОВ за промишлени и битови отпадъчни води от предприятие за производство на врати;
 • Параметри на заустваните пречистени води:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l.

Извършени дейности:

 • Технически проект по всички проектни части;
 • Съдействие при изготвянето на документи за разрешително за заустване;
 • Доставка на основно машинно-технологично оборудване за помпена шахта и МПСОВ;
 • Шеф-монтаж, пуск и наладка;
 • Въвеждане в експлоатация;
 • Мониторинг, включително пробонабиране и лабораторни анализи на основните параметри на вход и изход на МПСОВ..

Инвестиционна стойност на проекта: 53 000 лв. (без ДДС)