РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, НОВИ КОТЕЛНО, ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ, АДМ. СГРАДА СЪС ЗАЛА ЗА ДЕГУСТАЦИЯ И ГАРАЖИ – ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, С. БЕЛОМОРЦИ, ОБЩ. ОМУРТАГ

By 0
599
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, НОВИ КОТЕЛНО, ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ, АДМ. СГРАДА СЪС ЗАЛА ЗА ДЕГУСТАЦИЯ И ГАРАЖИ – ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, С. БЕЛОМОРЦИ, ОБЩ. ОМУРТАГ

Възложител/ Бенефициент: Дайъри Продъктс EООД В.Търново с О.П.С и Тукан ЕООД – В.Търново
Период за изпълнение: 03/2018 – 05/2018

Описание на проекта:

 • Локална ПСОВ за промишлените и битови отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие, произвеждащо сирене за грил „халуми“.
 • Производствен капацитет на мандрата – 30 t/d мляко.
 • Основни показатели на постъпващите отпадъчни води:
  – ХПК 6 000 mg/l;
  – БПК5 3 000 mg/l;
  – НВ 1 500 mg/l;
  – Азот общ 170 mg/l;
  – Фосфор общ 50 mg/l;
  – Отпадъчно водно количество 74 m³/d.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на Идеен проект;
 • Технически проект по всички необходими проектни части;
 • Количествени сметки и остойностяване на инвестиционното намерение за локална ПСОВ.

Инвестиционна стойност на проекта: 488 000 лв. (без ДДС)