ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОН И ХАРТИЯ – МАЙР-МЕЛНХОФ НИКОПОЛ АД , ГР. НИКОПОЛ

By 0
607
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОН И ХАРТИЯ – МАЙР-МЕЛНХОФ НИКОПОЛ АД , ГР. НИКОПОЛ

Възложител/ Бенефициент: МАЙР-МЕЛНХОФ НИКОПОЛ АД
Период за изпълнение: 10/2009 – 11/2009

Описание на проекта:

  • Пречистване на смесените (индустриални и битови) отпадъчни води от хартиена фабрика;
  • Qср.дн.= 14 508 m³/d.

Извършени дейности:

  • Изготвяне на програма за предварително проучване (ПИП) на количеството и качеството на отпадъчните води, формиращи се на територията на предприятието;
  • Идеен проект – 2 варианта на технология за пречистване на производствени и битови отпадъчни води.
  • Анализ на вариантите;
  • Количествено-стойностни сметки и оценка на инвестиционните разходи.