РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН – ЛОТ 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЧНАТА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН

By 0
627
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН – ЛОТ 2  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЧНАТА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН

Възложител/ Бенефициент: Община Шумен
Период за изпълнение: 12/2009 – 02/2010

Описание на проекта:

  • Участъци от вътрешната водопроводна мрежа (вкл. магистрален водопровод Ø 450 mm) с обща дължина 5,2 km (диаметри Ø 110 ÷ 450 mm); подмяна на прилежащите сградни водопроводни отклонения;
  • Участъци от вътрешната канализационна мрежа с обща дължина 1,1 km (диаметри Ø 300 ÷ 600 mm) и подмяна на прилежащите сградни канализационни отклонения;

Извършени дейности:

  • Изготвяне на технически проект по всички проектни части;
  • Сметна документация, количествено-стойностни сметки, вкл. технико-икономически обосновки;
  • Авторски надзор;

Инвестиционна стойност на проекта: 2 660 000 лв. (без ДДС)