ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

By 0
706
ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Възложител/ Бенефициент: Еко-Проект 2000 ООД/ Общини Плевен и Долна Митрополия
Период за изпълнение: 12/2011 – 05/2013

Описание на проекта:

 • Агломерация Плевен:
  – Реконструкция и модернизация на ПСОВ с капацитет 130 670 ЕЖ с отстраняване на азот и фосфор, заустване в приемник „чувствителна зона“ и анаеробна стабилизация на утайките; Оползотворяване на получения биогаз чрез ко-генерация; Соларна инсталация за покриване на цялостните разходи за електроенергия на станцията; Подготовка на техническа помощ за цялостна реконструкция на ВиК-мрежата на града;
  – Частична рехабилитация на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ Плевен – 2 km (обща дължина 10 km).
 • Агломерация Долна Митрополия:
  – Рехабилитация водопроводна мрежа – 25 km;
  – Нова битова канализация – 24 km;
  – Нова дъждовна канализация – 1,3 km.
 • Агломерация Тръстеник:
  – Рехабилитация водопроводна мрежа – 37 km;
  – Нова битова канализация – 38 km;
  – Нова КПС – 1 бр.;
  – Нов канализационен колектор – 6,5 km;
  – Нова дъждовна канализация – 1,1 km.
 • Агломерация Буковлък:
  – Рехабилитация водопроводна мрежа – 14 km;
  – Нова битова канализация – 13 km;
 • Агломерация Ясен:
  – Рехабилитация водопроводна мрежа – 11 km;
  – Нова битова канализация – 17 km;
  – Нова КПС – 1 бр. и тласкател – 4,6 km;
  – Нова дъждовна канализация – 0,8 km.

Извършени дейности:

Подготовка на ПИП за всички 5 агломерации на териториите на Общините Плевен и Долна Митрополия, съгласно критериите за „голям проект“ на Джаспърс; Пречистване на отпадъчните води от идентифицираните агломерации (изброени по-горе) в обща ПСОВ, включително:
– Събиране и анализ на данни;
– Оценка на съществуващите разработки и проекти, вкл. регионален генерален план;
– Дефиниране на агломерациите;
– Разглеждане на опции за централно/децентрално пречистване на отпадъчните води;
– Анализ на същ. ситуация – пречистване на питейните води, водоснабдяване (външни и вътрешни мрежи), канализация, пречистване на отпадъчните води;
– План за управление на утайките;
-Основни проектни (оразмерителни) параметри;
– Анализ на вариантните решения;
– База данни единични цени и оценка на разходите;
– Анализ на собствеността на земите и правен статут;
– Приоритизиране на инвестициите;
– Финансов икономически анализ (Анализ разходи-ползи);
– Институционален анализ;
– Стратегия за обществени поръчки и план за изпълнение;
– Формуляр за кандидатстване.

Инвестиционна стойност на проекта: 156 000 000 лв. (без ДДС)