ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВ МЕТАНТАНК - 7 000 м³

By 0
638
ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВ МЕТАНТАНК - 7 000 м³

Възложител/ Бенефициент: САД Компани Женерал де Траво д’Идролик/
Столична община чрез концесионер Софийска вода АД

Период за изпълнение: 08/2018 – 12/2020

Описание на проекта:

 • Анаеробен изгнивател (метантанк) с обем 7 000 m³;
 • Количество добиван биогаз: 7 000÷10 000 Nm³/d;
 • Частична реконструкция на Помпена станция за сурови утайки;
 • Нова обслужваща сграда към метантанка;
 • Свързване към съществуващите комуникации.

Извършени дейности:

 • Работен проект по всички проектни части;
 • Съгласуване на проектната документация до издаване на разрешително за строеж;
 • Авторски надзор по време на СМР;
 • Екзекутивна документация;
 • Инструкция за експлоатация;
 • Обучение на персонала;

Инвестиционна стойност на проекта: 6 400 000 лв. (без ДДС)