АНАЛИЗ ЗА НАЧИНИТЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

By 0
623
АНАЛИЗ ЗА НАЧИНИТЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Възложител/ Бенефициент: Община Димитровград, Република Сърбия
Период за изпълнение: 08/2014 – 12/2014

Описание на проекта:

  • ПСОВ с капацитет 11 113 ЕЖ и Qср.д.= 2 450 m³/d;
  • Съществуващото биологично стъпало е изградено от 2 бр. лагуни с аерация и 2 бр. утаителни лагуни.

Извършени дейности:

  • Прединвестиционно проучване (ПИП) относно начините за модернизация на съществуващата ПСОВ, вкл. краткосрочни и дългосрочни мерки, опции за реконструкцията на станцията (5 варианта);
  • Остойностяване на вариантните решения по окрупнени показатели;
  • Изготвяне на стратегия за провеждане на обществени поръчки и план за нейното изпълнение.

Инвестиционна стойност на проекта: 7 673 000 лв. (без ДДС)