ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА MIDP-D-QCBS-1: „ОБСЛЕДВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ ЛОТ 1: ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ) ЛОТ 3: ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ ПСПВ ДО ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

By 0
716
ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА MIDP-D-QCBS-1: „ОБСЛЕДВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ ЛОТ 1: 	ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ) ЛОТ 3: 	ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ ПСПВ ДО ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Възложител/ Бенефициент: ДЗЗД Обединение за проектиране на язовир „Луда Яна” Г. Каравокирис и Партньори Консултанти Инженери АД, Едафос Консултанти Инженери АД/ Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Период за изпълнение: 12/2012 – 11/2016

Описание на проекта:

 • За Лот 1: ПСПВ
  – Пречиствателна Станция за Питейни Води /ПСПВ/ „Луда Яна“ (313 l/s);
  – Помпена Станция – ПС-1 (за сурова вода 313 l/s);
  – Напорни захранващи водопроводи от ПС1 до площадката на ПСПВ „Луда Яна” – два (2) тръбопровода х DN 500, с дължина 885 m;
  – ПС 2 (за пречистена вода до 260 l/s) и площадкови водопроводи с дължина 837 m.
 • За Лот 3: Захранващи водопроводи
  – Напорен захранващ тръбопровод от ПС 2 към НР Висока зона DN 500/450, L = 400 m (за пречистени водни количества до 260 l/s);
  – Гравитачен тръбопровод от контактен резервоар при ПС 2 на ПСПВ, към НР Ниска Зона DN 315/225, L = 1 887 m (за пречистени водни количества до 40 l/s);

Сумарна дължина на тръбопроводите, част Водоснабдяване – L = 4 009 m (~4,0 km);

Извършени дейности:

 • За Лот 1: ПСПВ
  – Пред-инвестиционни Проучвания /ПИП/, допълнителни геодезически заснемания, Физико-химични и микробиологични анализи на суровата вода от водоизточниците; оценка качеството на водите, оценка на водопотреблението, изготвяне на документация за разрешително за заустване.
  – Идеен проект – 2 варианта по части технологична и КИПиА; избор на оптимален технико-икономически вариант;
  – Технически Проект;
  – Работен Проект;
  – Технически спецификации; Тръжна документация;
  – Съгласуване на предадените проекти с Възложителя и Инженера (строителния надзор) до издаване на разрешително за строеж;
  – Авторски надзор.
 • За Лот 3: Захранващи водопроводи
  – Пред-инвестиционни Проучвания /ПИП/, избор на варианти за трасета на водопроводите, допълнителни геодезически заснемания;
  – Идеен проект – 2 варианта по всички проектни части; избор на оптимален технико-икономически вариант;
  – Технически Проект;
  – Работен Проект;
  – Технически спецификации; Тръжна документация;
  – Съгласуване на предадените проекти с Възложителя и Инженера (строителния надзор) до издаване на разрешително за строеж;
  – Авторски надзор.

Инвестиционна стойност на проекта: 55 000 000 лв. (вкл. ДДС)