ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10 000 ЕКВ.Ж., РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ

By 0
623
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10 000 ЕКВ.Ж., РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ

Възложител/ Бенефициент: Община Левски
Период за изпълнение: 11/2012 – 02/2014

Описание на проекта:

 • ПСОВ с капацитет 12 300 ЕЖ с отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна зона“.
 • Водопроводна мрежа:
  52 km – идеен проект;
  15 km – работен проект.
 • Канализационна мрежа:
  56 km – идеен проект;
  20 km – работен проект.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционно проучване (ПИП) и идеен проект за ВиК мрежите и ПСОВ;
 • Работен проект за линейната инфраструктура и съоръженията по тях по всички проектни части;
 • Подробни устройствени планове (ПУП);
 • План за управление на отпадъците и утайките;
 • Анализ разходи-ползи;
 • Документация за възлагане на обществени поръчки за:
  – Строителство;
  – Строителен надзор.

Инвестиционна стойност на проекта: 16 900 000 лв. (без ДДС)