ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10 000 ЕКВ.Ж., РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ

Възложител/ Бенефициент: Община Левски Период за изпълнение: 11/2012 – 02/2014 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 12 300 ЕЖ с отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна…

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и…

Относно обсъждане на „ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО: ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране“. Уведомяваме Ви, че РК София-град подлага на обсъждане…

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и…