ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА СЕЛО КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ

By 0
699
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА СЕЛО КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ

Възложител/ Бенефициент: Общини Симитли

Период за изпълнение: 04/2009 – 03/2010

Описание на проекта:

 • Вътрешна водоснабдителна мрежа – 17,2 m;
 • Сградни водопроводни отклонения – 6,7 m;
 • Вътрешна разделна канализационна мрежа:
  – Битова канализационна мрежа – 16,5 m;
  – Канализационна система за дъждовни води – 5,2 m;
  – Канализационни сградни отклонения – 6,1 km;
 • ПСПВ с капацитет 2 500 ЕЖ;
 • ПСОВ с капацитет 2 500 ЕЖ;

Извършени дейности:

 • Изготвяне на пред-инвестиционно проучване (ПИП);
 • Идейни проекти – мин 2 варианта; анализ на вариантите и избор на вариант;
 • Количествено-стойностни сметки, вкл. определяне на експлоатационните разходи и цената на 1 m3 пречистена вода;
 • Работни проекти по всички проектни части за:
  – Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ);
  – Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);
  – План за управление на утайките;
 • Координиране и одобрение на проекта с всички съответни институции за предоставяне на необходимите разрешителни.

Инвестиционна стойност на проекта: 5 323 000 лв. (без ДДС)