ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА ШУМЕН

By 0
757
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА ШУМЕН

Възложител/ Бенефициент: “БИЛД ИНВЕСТ – Н” ЕООД/ Община Шумен
Период за изпълнение: 11/2016 – 09/2017

Описание на проекта:

  • Производителност на ПСПВ – 636 l/s;
  • Помпена станция (ПС) за пречистени води;
  • Външни връзки: електрозахранване; главен довеждащ път; канализация; заустващ колектор за технологичните отпадъчни води (ТОВ).

Извършени дейности:

  • Работен проект по всички проектни части;
  • Количествено-сметна документация, вкл. определяне на експлоатационните разходи и себестойността на 1 м³ пречистена вода;
  • Изготвяне на технически спецификации;
  • Съдействие на Възложителя във връзка с извършването на всички административни дейности пред различните инстанции за съгласуване на проектите със съгласувателните и контролните органи и експлоатационни дружества, както и за одобряване на проектите от компетентния орган до издаване на разрешително за строеж.

Инвестиционна стойност на проекта: 21 679 000 лв. (без ДДС)