ПОДГОТОВКА НА ПИП, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ И СЪПЪТСТВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РП ЗА ВиК-МРЕЖАТА В ГРАД ЕЛХОВО И ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ

By 0
690
ПОДГОТОВКА НА ПИП, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ И СЪПЪТСТВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РП ЗА ВиК-МРЕЖАТА В ГРАД ЕЛХОВО И ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ

Възложител/ Бенефициент: Община Елхово
Период за изпълнение: 08/2012 – 08/2015

Описание на проекта:

 • ПСОВ с капацитет 11 100 ЕЖ с отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна зона“.
 • Водопроводна мрежа:
  – 40 km – идеен проект;
  – 3 km – работен проект.
 • Канализационна мрежа:
  – 7 km – идеен проект;
  – 4 km – работен проект.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционно проучване и идеен проект за ВиК мрежите и ПСОВ;
 • Работен проект за линейната инфраструктура и съоръженията по тях по всички проектни части;
 • План за управление на отпадъците и утайките;
 • Авторски надзор по време на СМР за ВиК инфраструктурата.

Инвестиционна стойност на проекта: 35 000 000 лв. (без ДДС)