Управление на Утайки и Отпадъци

Намаляване, повторна употреба, рециклиране, превръщане на отпадъците в ресурс и повишаване на стойността им
„Няма такова нещо „Навън “. Когато изхвърлим нещо, то трябва да отиде някъде. ”, Ани Леонард

По всяка вероятност управлението на твърди и течни отпадъци, включително утайки от ПСОВ, ще се превърне в един от най-важните екологични проблеми на 21 век. Подходите за биологично рафиниране и възстановяване на ресурси за извличане на продукти с добавена стойност и хранителни вещества от утайките, както и опциите за контрол на метални елементи и микро-замърсители в утайките от канализацията, възстановяването на ензими, биопластици, биопестициди, протеини и фосфор се обсъждат като средство за визуализиране на утайките като потенциална възможност вместо неудобство. Ето защо основният приоритет е разработването на нови стратегии за намаляване, повторна употреба, рециклиране и превръщането в ресурс на тези отпадъци, за да се намали отрицателното им въздействие върху околната среда. Те предоставят възможности, но в същото време, предвид естеството на материята и пречките, които могат да съществуват, изискват спазването на отговорни и доказани практики.
Стартирайки с характеристиката на утайките и отпадъците, както и наличните варианти за тяхната повторна употреба, ние предлагаме цялостни проектантски услуги за тяхното третиране и управление с минимални разходи (подход – от утайки/отпадъци към енергия), опции за тяхната ползотворна повторна употреба, остойностяване на разходите за прилагане на тези опции и програми за повторното им използване.

УТАЙКИ

Третиране на утайки от битови и промишлени отпадъчни води
 • Редуциране на количеството утайки
 • Депониране на утайките
 • Енергия от утайки
 • Мениджмънт на утайки
Третиране на утайки – процеси
 • Гравитационно и механично уплътняване
 • Анаеробна стабилизация на утайките (Метантанкове) и третиране на биогаза
 • Производство на електроенергия от биогаз
 • Аеробна стабилизация на утайките
 • Съоръжения за приемане и съхранение на утайки
 • Обезводняване на утайки
 • Изсушаване на утайки
 • Изгаряне на утайки със съоръжения за възстановяване на топлината
 • Производство на енергия от процеса на изгаряне

ОТПАДЪЦИ

Услуги по управление на отпадъците
 • Изготвяне на стратегии, планове и техническа помощ за подобряване на институционалната и законодателна рамка
 • Определяне на концептуалните параметри на проектите и пред-инвестиционни проучвания
 • Ефективно управление на ресурсите