Строителен инженер – Ръководител проекти

ОТГОВОРНОСТИ:

Изясняване целите на проекта с клиентите

Планиране, координиране и проследяване реализацията на проектите от заданието до одобрението на проектите

Определяне на рискове, свързани с проектите

Дефиниране на проектните задачи и изискванията към ресурсите

Водете планирането и изпълнението на проекта

Задължително спазване на обхвата на договора като бюджет и график

Общуване с клиента като основна точка за контакт по отношение на техническите изисквания и графика за изпълнение

Работа в тясно сътрудничество с инженерния персонал, проследяване планираните седмични работи и отчитане на напредъка

Постоянно проследяване и докладване на напредъка по проекта пред всички заинтересовани страни

Координиране дейностите по проекта

Оценяване проблемите на проекта и идентифициране на решения за постигане на качество

Управление на всички процеси

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование – образователна степен – магистър

5+ опит управление във водния сектор

Отлични компютърни умения – Microsoft Office, Интернет и др.

Отлично познаване на действащата нормативна база, както и на целия инвестиционен процес във водния сектор

Много добри комуникационни умения и работа в екип

Сериозна мотивация и желание за развитие

Способност за адекватна реакция на база познаване на протичащите процеси и планираните резултати

Поемане на инициативи за решаване проблеми, възникнали в хода на работата

Отлични умения за управление на проекти

Отлични умения за водене и насочване на хората, добър мотиватор

Отличен английски – устен и писмен

Втори западен език се счита за предимство

Валидна шофьорска книжка