Публикации

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
1. Клаус Робрехт Бук, Красимира Кузманова, Иван Секулов (2000), Пречистване на вода от хранителната промишленост – примери от България и Германия, Пета научно-практическа конференция- БНАКВ, 22 – 24 Февруари, София, България;

2. Красимира Кузманова, Григор Михайлов, Иван Секулов (2001), Мембранни дозаторни съоръжения за реагентно дозиране на отпадъчни води и пречистване на водите, Трета международна черноморска конференция “Защита на околната среда, технологии за крайбрежните зони”, 6-8 Юни, Варна, България;

3. Иван Секулов,Красимира Кузманова, Р Григоров, Щефан Зайферд – Бринке, (2001), Нови ПСОВ за туристическите селища Варвара и Синеморец, Трета международна черноморска конференция “Защита на околната среда, технологии за крайбрежните зони”, 6-8 Юни, Варна, България;

4. Клаус Робрехт Бук, Красимира Кузманова, Иван Секулов, (2001), Малки ПСОВ за крайбрежните зони, Трета международна черноморска конференция “Защита на околната среда, технологии за крайбрежните зони”, 6-8 Юни, Варна, България;

5. Красимира Кузманова, Григор Михайлов, Иван Секулов, (2002), Проблеми и решения при прилагане на мембранни дозаторни съоръжения, Седма научно-практическа конференция –БНАКВ, 20-22 Февруари, София, България;

6. Красимира Кузманова, (2002), Децентрализирано пречистване на отпадъчните води с повторна употреба на водата, Международна научно-практическа конференция “Управление, Технологии и ефективност на пречистването на водите и водни услуги”, 28-30 Май, София, България;

7. Красимира Кузманова, Григор Михайлов, Иван Секулов (2001, 2002), Мембранни дозаторни съоръжения за реагентно дозиране на отпадъчни води и пречистване на водите, Наука за водата и технологии, Красимира Кузманова, Григор Михайлов, Иван Секулов (2001) (IWA Publishing), Vol. 46, No 8, pp 105 – 110;

8. Красимира Кузманова, Иван Секулов (2003), Химично дозиране при пречистване на отпадъчни води, през мембрани, Международна научно-практическа конференция “Мембрани и мембранни технологии” – Март, Аахен, Германия;

9. Красимира Кузманова, Добромир Симидчиев, Иван Секулов (2004), Нови технологии и гъвкави технологични схеми за ПСОВ, списание Вода за хората, България;

10. Красимира Кузманова, Иван Секулов (2006), Рециркулиране и повторна употреба на индустриални отпадъчни води, Единадесета научна и практическа конференция –Технологии за качество и управлениена водите в България, 22 – 24 Февруари 2006, София, България;

11. Красимира Кузманова, (2006), Децентрализирано пречистване на водата и възможности за повторна употреба. Изграждане на влажни зони, като средство за пречистване на водата, Семинар по опазване на околната среда: Ролята на екосистемите при прилагането на Рамковата Директива за Водата (2000/60/EC) – Организиратор – Европейската Комисия (TAIEX) в сътрудничество с МОСВ-България, 29-30 Юни 2006, Варна, България;

12. Красимира Кузманова, Иван Секулов (2009), Необходимостта от обучение на Оператори на ПСОВ за въвеждане в експлоатация и оптимизация на биологичното стъпало (за Нитрификация и Денитрификация); Трета международна конференция “ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ”, БУЛАКВА 2009, 27-28 Май 2009, София, България;

13. Красимира Кузманова, Иван Секулов (2009/ 2010), Проблеми в пречистването на отпадъчните води в България (административни, технически и финансови); Поглед върху експлоатацията на ПСОВ; Организиране и осъществяване на учебен тренировъчен курс и тренировъчни мероприятия (теоретичен и практически обучителен курс) за утвърждаване на децентрализирано третиране на отпадъчни води в България, КИИП – Хесен, Германия, КИИП- София град и УАСГ, 09-13 Ноември 2009 / Март 2010, София, България;

14. Иван Секулов (2009), Технологични аспекти на реакторите с фиксирана биомаса прилагани за пречистване на промишлени и битови отпадъчни води, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009: Наука и практика, 29-31 Октомври 2009, УАСГ, София, България;

15. Красимира Кузманова (2011), Проблеми с новопостроените ПСОВ със суспендирана биомаса, оразмерени за ”чувствителни зони”, с пълно отстраняване на органичното замърсяване (БПК5), азот (N) и фосфор (Р), Четвърта международна конференция БУЛАКВА 2011 „Развитие на водния сектор – предизвикателства и възможности“, 13 – 14 Април’ 2011, София, България;

16. Иван Секулов (2011), Принос за оразмеряване на Биобасeйн с една суспендирана биомаса за „Чувствителни зони”, покриващо четири годишни времена, Четвърта международна конференция БУЛАКВА 2011 „Развитие на водния сектор – предизвикателства и възможности“, 13 – 14 Април’ 2011, София, България;

17. Красимира Кузманова (2012), Условия за ефективно изпълнение на бизнес проекти, Международна Конференция “ПРОБЛЕМИ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ”, Научените уроци досега – база за по-ефективна работа през следващия програмен период 2014–2020 г., Камарата на строителите в България в партньорство с МРРБ, МОСВ, областните управители на район Югозападен и Регионалното сдружение на общините – Център, Май ‘2012, Правец, България;

18. Красимира Кузманова (2013), Определяне на времепрестоя за нитрификация и денитрификация в биобасейните, Научнопрактическа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”, Организирана от Камара на строителите в България и Българска асоциация по водите, 26 ноември 2013 г., 9 часа, зала „Средец”, хотел „Шератон”, София, България;

19. Иван Секулов, Красимира Кузманова (2013), Несигурности при оразмеряване на биобасейни с една биомаса за разграждане на БПК5, отстраняване на общия азот и фосфор от битовите отпадъчни води, Научнопрактическа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”, Организирана от Камара на строителите в България и Българска асоциация по водите, 26 ноември 2013 г., 9 часа, зала „Средец”, хотел „Шератон”, София, България;

20. Красимира Кузманова (2014), “Определяне на времепрестоя за нитрификация и денитрификация в биобасейните“, Практически семинар и дискусия 09 април 2014 г., ГПСОВ, София, България;

21. Красимира Кузманова, Иван Секулов (2016), Нов метод за оптимизация на битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), Осма международна конференция БУЛАКВА 2016 “Иновативни решения в полза на ефективни ВИК услуги”, БАВ, 5 април 2016 г., Интер Експо център, София, бул. „Цариградско шосе” 147, София, България;

22. Красимира Кузманова (2016), Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС и ПРСР, Шеста национална конференция на БАВ и КСБ, ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г., 22 ноември 2016 г., зала „Средец”, „София хотел Балкан“, България;

23. Красимира Кузманова (2017), “Пътища за постигане на енергийна ефективност на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), чрез внедряване на нов метод за оптимизацията им“, НТС/ 31.05.2017 г., ул. “Г.С. Раковски”, № 105, ет.1, гр. София, България;

24. Красимира Кузманова (2019), Пречистване на радиоактивно замърсени руднични води – проблеми и предизвикателства, Международна юбилейна научна конференция 70-години ХТФ на УАСГ-София, 7-8 ноември 2019 г., София, България.