Проектант - Строителен инженер, профил пречистване на води

ОТГОВОРНОСТИ:

Изготвяне на инвестиционни проекти в съответните фази, съгласно действащото законодателство

Работа в тясно сътрудничество с инженерния персонал, проследяване планираните седмични работи и отчитане на напредъка

Отговаря за качеството на разработваните от него задачи, в съответствие с действащата нормативна база и спазване на професионалната етика

Задължително спазване на обхвата на договора като планирано време за изпълнение на задачите и график

Постоянно проследяване и докладване на напредъка по проекта пред ръководител проект и ръководството на фирмата

Оценяване проблемите на проекта и идентифициране на решения за постигане на качество

Координира процесите по проекта със съответните експерти по специалности

Изпълнява общите си задължения, съгласно вътрешния трудов правилник на фирмата

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование – висше инженерно; образователна степен – магистър, строителен инженер, профил ВиК – пречистване на води

3+ години проектантски опит в областта на пречистване на води

Опит в оразмеряване на ПСПВ и ПСОВ

Отлични компютърни умения – Microsoft Office, Интернет, AutoCad и др.

Добро познаване на действащата нормативна база, както и на целия инвестиционен процес във водния сектор

Много добри комуникационни умения и работа в екип

Сериозна мотивация и желание за повишаване на знанията и квалификацията си

Способност за адекватна реакция на база познаване на протичащите процеси и планираните резултати

Поемане на инициативи за решаване проблеми, възникнали в хода на работата

Отличен английски – устен и писмен

Втори западен език се счита за предимство

Валидна шофьорска книжка