Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води (ПСОВ), /битови и промишлени/

„WEF смята, че пречиствателните станции не са съоръжения за обезвреждане на отпадъци, а по-скоро съоръжения за оползотворяване на водни ресурси, които произвеждат чиста вода, възстановяват хранителни вещества (като фосфор и азот) и имат потенциал да намалят зависимостта на страната от изкопаеми горива чрез производството и използване на възобновяема енергия. “, WEF
Като част от решението, а не от замърсяването, ние предлагаме нашия богат опит, както и съвременните познания в цялата област на третиране на битови и промишлени отпадъчни води и утайки.

Отпадъчни води
Пречистване на битови отпадъчни води
 • Механично пречистване
 • Биологично пречистване
 • Третично пречистване /филтрация, UV-дезинфекция и др./
 • Допречистване /микрозамърсители, антибиотици и др./
 • Третиране на утайкови води
 • Третиране на утайките
 • Повторна употреба на пречистената вода
 • Децентрализирано пречистване на отпадъчни води (изкуствени влажни зони, пясъчни биофилтри, биоезера, лагуни и др.)
Пречистване на производствени отпадъчни води
 • Химично и физико-химично третиране
 • Механично и Биологично пречистване
 • Допречистване
 • Повторна употреба на пречистената вода
 • Оборотни цикли и повторно използване на ценните суровини от отпадъчната вода
 • Предотвратяване на замърсяванията (контрол на замърсителите на място)
Експлоатация на ПСОВ
 • Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация
 • Оптимизация на работата и техническа помощ
 • Енергийна ефективност; Оптимизация на консумацията на енергия и реагенти