Модулни Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води (МПСОВ)

„Децентрализираните системи за отпадъчни води помагат на общностите да достигнат до тройната линия на устойчивостта: добро за околната среда, добро за икономиката и добро за хората.“, EPA
Открийте възможностите за ефективно, икономично и устойчиво третиране и повторна употреба на вашите отпадъчните води чрез нашите технологии и дайте своя важен принос за опазването на околната среда, като поддържате чисти нашите естествени водоприемници.
Предлагаме широк спектър от технологични решения – от малки пречиствателни станции за отпадъчни води за частни жилища и ваканционни селища, до компактни пречиствателни станции за отпадъчни води за малки населени места, от селскостопански и други търговски предприятия, до специално оразмерени мобилни пречиствателни станции в контейнери, които могат да се използват навсякъде където има нужда.

Инженеринг
  • Проучване и проектиране
  • Качеството на водите – лабораторни анализи
  • Разрешителни и съгласувателни процедури
  • Доставка и монтаж
  • Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация
  • Гаранционна и извън-гаранционна поддръжка
  • Оптимизация и техническа помощ