Канализация, Канализационни мрежи и съоръжения

„Канализацията е съвестта на града“, Виктор Юго
Според съвременните разбирания, канализацията е система от инженерни съоръжения и технически мероприятия не само за събиране и отвеждане на отпадъчните води, но и тяхното пречистване (чрез ПСОВ) и включването им в естествения кръговрат на водата по един устойчив и сигурен начин. Ние предлагаме редица проектни решения относно канализационните мрежи и съоръжения, които обхващат всички етапи на инвестиционното проектиране – прединвестиционни проучвания, проектни разработки във всички проектни фази, включително оптимален избор на вида канализационна система (смесена, разделна; гравитачна, помпена или вакуумна и др.), в зависимост от конкретните условия на място.

Канализация
 • Гравитационни канализационни мрежи за битови, промишлени, дъждовни и смесени води
 • Оценка на действителния капацитет на канализационната мрежа
 • Напорни канализационни мрежи
 • Вакуумни канализационни мрежи
 • Съоръжения по канализационните мрежи
 • Канализационни помпени станции
Рехабилитация на канализационни системи
 • Оценка на съществуващото положение
 • Разработване на опции и оценка
 • Концепции за рехабилитация
 • Ремонти/ Подновяване
Управление на повърхностния дъждовен отток
 • Резервоари – дъждозадържателни,
  дъждопреливни, дъждоутаителни
 • Дренажни резервоари
 • Дренажни басейни
 • Дренажни улеи
 • Дренажни кладенци
 • Дренажни порести легла
 • Сини и зелени покриви
 • Подхранване на подземни води
 • Третиране на дъждовни води