Енергийна Ефективност (EE), Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) и оптимизация на процесите/експлоатационните разходи

“Както се казва, каменната ера не свърши, защото ни свършиха камъните; преминахме към по-добри решения. Същата възможност е пред нас с енергийната ефективност и чистата енергия.”, Стивън Чу
Най-изгодният киловат от възобновяеми енергийни източници е този, който спестявате чрез оптимизация на енергийна ефективност на вашите системи.

Фирмата предлага собствени разработки (Международен патент PCT/BG2014/000042) – нов метод за допълнителна оптимизация на енергийната ефективност на пречиствателни станции и намаляване на експлоатационните им разходи, наред с конвенционалния набор от инструменти, които могат да бъдат използвани за постигане на специфичните цели на една програма за оптимизация. Чрез прилагането на този метод може да бъде увеличен капацитета на съществуващата станция без допълнителни разходи за нейното разширение, да се подобрят параметрите на изход станция (в съответствие с изискванията на действащото разрешително на заустване), както и да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка (разходите за електро-енергия, труд и реагенти).
Спестете енергия, спестете вода, спестете реагенти, спестете пари – можем да ви помогнем да започнете!

Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ)
  • Производство на комбинирана електро и топлинна енергия от ВЕИ
  • Биогаз-инсталации от селскостопански отпадъци (растителна и животинска биомаса)
  • Фотоволтаични централи
  • Водно Електрически Централи (ВЕЦ)
Енергийна Ефективност (EE) и оптимизация на експлоатационните разходи
  • EE и оптимизация на ПС
  • EE и оптимизация на ПСПВ чрез оптимизация на процесите, включително намаляване консумацията на реагенти
  • EE и оптимизация на ПСОВ чрез оптимизация на процесите, включително намаляване консумацията на реагенти
  • Алтернативни енергоспестяващи решения
  • Енергийно обследване и оптимизация на сгради