В памет на проф. Иван Секулов

“Глобализация, интернационалност, преплитане на различни науки – това са неща, за които в момента говорят всички. Светът, в който живеем, е с все по-близки географски и културни граници – благодарение на модерните комуникации, на икономическите връзки, на политическите промени през изминалите десетилетия, както и на научните постижения за глобалното влияние на действията на нас, хората. Благодарение на изследователите и инженерите, които работят на границите между отделните специалности – например между микробиологията и медицината или между микробиологията, технологиите и строителното инженерство – се появяват нови, често революционни възможности. Ключовата дума в случая е “биотехнология”, с нейните различни нюанси, отчасти насочени към фармакологията, отчасти към екологичната техника.
Личността, която днес почитаме…, се е превърнала в известен представител на този нов свят. Той е изстрадал, допринесъл и активно усъвършенствал многократно революционните промени и развитието му.”

Prof. Dr. Dr.-Ing. Drs. h.c. Peter Wilderer, 2001

Унив. проф. д-р инж. д-р хон. кауза мулт. Иван Секулов е утвърден учен с международно признание.
Роден е на 18.03.1931 г. Любовта му към морето, поради фактът че е роден в гр. Бургас, вероятно определя и неговия житейски и творчески път. През периода 1952-57 г. се дипломира като инженер – водостроител, специалност ВиК в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) (бивш Инженерно-Строителен Институт /ИСИ/).
Въпреки Желязната завеса и липсата на партийна книжка, в периода 1961-1962, със стипендия от Световната здравна организация той специализира в Технологичния Университет в Делфт (Холандия) и получава диплома със специалност „Наука и технологии на водите”.

Така той преминава често границата между двата съществуващи по онова време политически свята, като се превръща в посланик между различните дисциплини. Неговото поле за изява е между строителното инженерство и технологиите с многобройни преплитания с области от физиката, химията и биологията.”

Prof. Dr. Dr.-Ing. Drs. h.c. Peter Wilderer, 2001

През 1971 г. защитава докторска работа – (стипендия на фондация „Alexander von Humbold”) в Technische Hochschule Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, с ръководител Prof. Pöpel на тема: Отстраняване на фосфора с помощта на постоянно облъчвани сини водорасли, защитена с «Summa cum laude“. Като главен асистент в Катедра по биологично пречистване на отпадъчни води (1971-1980) е координатор на Специалния Държавен Фонд (SFB-82) на Немското федерално дружество за Наука (DFG) на 14 интердисциплинарни проекта в областта – Допречистване на отпадъчни води (отстраняване на азот, фосфати и микрозамърсители).

По онова време и за разлика от днес, понятието “биологична елиминация на фосфора” е абсолютно чужда дума в областта на селищното водно стопанство, а самият Иван Секулов – екзотичен човек. По онова време светът на отпадъчните води в Германия тъкмо опипваше почвата около нитрификацията. Това, че допречистването на отпадъчните води ще става все по-популярно и ще трябва посредством подробно проучване да бъде подготвена и разработена необходимата за целта технология, бе само една визия, която проф. Секулов разви с изключително усърдие. Резултатът бе създаването на специално изследователско звено 82 към Университета в Щутгарт с наименование “Допречистване на отпадъчни води”, за чиито ръководител бе избран той.“

Prof. Dr. Dr.-Ing. Drs. h.c. Peter Wilderer, 2001

През 1981 г. e избран за професор-ординариус на катедра „Наука и технологии за пречистване на отпадъчни води” в TUHH (Технически Университет Хамбург-Харбург).

“Там бе планирано изграждането на изследователски университет, който да не се състои от традиционните специалности, а от по-висшестоящи, по-широкообхватни изследователски теми. Със своя широк, далновиден изследователски профил, проф. Секулов се вписваше отлично в тази концепция.“

Prof. Dr. Dr.-Ing. Drs. h.c. Peter Wilderer, 2001

Творческата дейност на проф. Секулов е огромна и разнообразна. Неговите научни трудове са над 270. Автор е на публикации за фундаментални изследвания относно трудно разградима ХПК, активния въглерод, филтрацията, отстраняването на азота. Автор е и на две книги – „Допречистване на отпадъчни води” 1977 г. и „Отстраняване на Азот”, 1988 г.

Голямата сила на проф. Секулов обаче е в приложната дейност.
“Сега изследването е едната, а приложението – другата страна на нещата. В областта на инженерните науки без връзка с практиката изследването остава без почва. По тази причина проф. Секулов намери своята втора опора веднага след назначението си в Хамбург – под формата на инженерно бюро, в което той работи като партньор и с което директно предава в практиката резултатите от своите изследвания, както и обратното.
Тази комбинация се оказва изключително успешна – не само в непосредствена близост до Техническия университет Хамбург-Харбург, а и в самия Хамбург и в провинция Шлезвиг-Холщайн, както и извън границите на Германия. Проф. Секулов развива широка дейност в Турция, Португалия, Русия, Тунис, Иран, а след политическите промени и в България.“

Prof. Dr. Dr.-Ing. Drs. h.c. Peter Wilderer, 2001

Поради качеството му на блестящ лектор проф. Секулов е канен за гост-професор в различни страни по света, а също така и като пленарен докладчик на много международни научни форуми. Неговите заслуги намериха признание в редицата присъдени му международни награди. Така например той е носител на Златен медал „Вили Хагер”– за международно призната работа и значителен принос в областта на допречистване на отпадъчните води и успешното прилагане на практика на новите научни достижения, фондация „Вили Хагер” (DECHEMA, ATV – дружество за индустриална химия), Франкфурт на Майн, Германия (2001 г.).

След демократичните промени в България, проф. Секулов се включи активно и ентусиазирано, както да помага за решаване на проблеми по пречистване на отпадъчните води, така и за обучението на студенти.
Като член на секция „технически науки“ към Съюза на Учените в България (СУБ), както и на Редакционния съвет на списание „Наука“, през 1994 г. на VI-ти конгрес на СУБ, проф. д-р инж. Иван Секулов бе удостоен и със званието „Почетен член на съюза на учените в България“.
През 2000 г. проф. Секулов основа немско-българско инженерно бюро в София – Делфин проект-екотехника ООД.
Той е обичан и дълбоко уважаван лектор на студенти от УСАГ, където не само разработи специални курсове, но намери и начини да финансира и създаде специална учебно-изследователска лаборатория. Съществен принос има за развитието на чуждоезиковото обучение на студентите от Химико-технологическия и Металургичен Университет (ХТМУ) – София, като организира немскоезичен инженерен курс, финансиран от DAAD, Германия. За тези дейности му бяха присъдени почетните научни звания Доктор хонорис кауза на Химико-технологичен и Металургичен Университет (ХТМУ) за заслуги в развитието на европейското висше образование и разширяване на българо-германските научни и културни връзки – София (1994 г.), както и Доктор хонорис кауза на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия – за активната му академична дейност при създаването на съвременна лабораторна база в хидротехническия факултет на УАСГ и за неговия международен авторитет и личен принос в развитието на важни направления на теорията и практиката на пречистване на отпадъчни води – София (2003 г.).

Проф. д-р инж. д-р хон. кауза мулт. Иван Секулов ни напусна през февруари 2017 година. Той беше до края професионално активен и имаше все още толкова много идеи. С него, водният сектор загуби една изключителна личност, която беше изпълнена с креативност през целия си живот и ни вдъхновяваше да я следваме. Дължим му много и винаги ще пазим топъл спомен за него.

На нашия учител и ментор – с любов и поклон
Екипът на „Делфин проект-екотехника“ ООД