Водоснабдяване; Водоснабдителни мрежи и съоръжения

„Когато кладенецът изсъхне, ние знаем стойността на водата.“, Бенджамин Франклин
Пълното покритие на услугите и качеството на водата обикновено се разглеждат като най-важният аспект на услугата водоснабдяване. Потребителите се нуждаят от сигурна непрекъсната доставка на безопасна и чиста вода.
Водата е основна необходимост и клиентите обикновено нямат реални алтернативи на местния си доставчик на вода. Ние предлагаме индивидуално изработени решения за всички – от частни инвеститори и промишлени потребители до ВиК-дружества, общини и др. Разработваните от нас проекти, вземат предвид необходимостта от надеждно и устойчиво водоснабдяване и разпределение на питейната вода, което включва ефективно използване на електроенергията и водните ресурси, възможностите за повторната им употреба, при отчитане отпечатъка от климатичните промени. Ние помагаме на операторите да извършват допълнителна оптимизация на техните системи, за да се гарантира икономическата устойчивост на предоставяните услуги.

Водоизточници
 • Проучвания; качество на водите
 • Водоснабдителни норми и разход на вода
 • Санитарно-охранителни зони
 • Водохващания/ водовземания
 • Помпи и Помпени станции
 • Хидравличен удар
 • Външни водопроводи
Резервоари
 • Изграждане на нови резервоари
 • Рехабилитация на резервоари
 • Техническо оборудване
 • Технологична оптимизация и хигиена
Водоснабдителни мрежи
 • Водопроводни мрежи (питейно-битови, производствени, противопожарни, комбинирани)
 • Помпени станции
 • Хидрофорни уредби
 • Хидравличен удар
 • Управление на загубите