Публикации

Публикации

 

за да видите статиите в детайли е необходимо да имате Acrobat Reader Acrobat reader

 

 

devider

MEMBRANE DOSING UNITS FOR CHEMICALS IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT

 

***

Проблеми и решения при прилагане на мембранни дозатори за подаване на различни химични реагенти при пречистване на отпадъчни води

 

***

ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ), ПРИ ОЧАКВАНИ КРАТКОСРОЧНИ ИЛИ ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОМЕНИ

 

***

Chemikaliendosierung bei der Abwasserbehandlung mit Hilfe von Membranen

 

***

Необходимостта от обучение на Оператори на ПСОВ за въвеждане в експлоатация и оптимизация на биологичното стъпало

 

***

РЕЦИРКУЛИРАНЕ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

***

Проблеми с новопостроените ПСОВ със суспендирана биомаса, оразмерени за "чувствителни зони", с пълно отстраняване на органичното замърсяване (БПК5), азот (N) и фосфор (Р)

 

***

ДЕЦЕНТРАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНАТА ИМ УПОТРЕБА. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

 

***

Abwasseraufbereitung vor dem Ziel der Nachhaltigkeit

 

***

Принос за оразмеряване на Биобасeйн с една суспендирана биомаса за"Чувствителни зони", покриващо четири годишни времена

 

***

Modellübertragung (Scale-up) in der Umwelttechnik Technical University Hamburg-Harburg

 

***

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WASTE WATER TREATMENT STRATEGIES FOR THE FOOD INDUSTRIES

 

***

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE SUBMERGED BIOFILM REACTORS APPLIED IN THE INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT

 

***

 

 

devider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRANE DOSING UNITS FOR CHEMICALS IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT

 

Krassimira Kouzmanova, Grigor Michailov, Ivan Sekoulov - 2001


ABSTRACT
It is well known that in the practice of the drinking water as well as of the wastewater treatment especialy for the processes of pH-regulation, flocculation, precipitation or decontamination dosing of reagents is necessary. The costs of the automatic dosing stations are comparatively high. For the smaller water treatment plants these stations are uneconomical and charged with maintenance problems very often. In many cases the frequently observed highly fluctuating reagents needs and their recess can cause disruption of the normal exploitation work.

 

These disadvantages can easily be overcomed by a device based on permeable or semi-permeable membranes. The use of semi-permeable membranes is favorable especially in the cases of fluctuating water quantities or standstills. It can be effective because of the possibility for their self-regulation during the dosing.

 

 

Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devider

 

Проблеми и решения при прилагане на мембранни дозатори за подаване на различни химични реагенти при пречистване на отпадъчни води

 

Красимира Кузманова, Григор Михайлов, Иван Секулов

 

Въведение:

Биологичното отстраняване на фосфора дори и добре да функционира не може да гарантира изискваната концентрация на изход ПСОВ /< 1÷2 mg/l/. Ето защо в практиката все повече се налага комбинираното прилагане на двата метода – биологично и химично отстраняване на фосфора, с което се постига желаната сигурност.

 

Интересът към химичното отстраняване на фосфора се засилва все повече, тъй като през последните години се забелязва едно повишение на концентрацията на фосфор в пречиствателните станции за отпадъчни води, независимо от мерките, взети за намаляването му в праховете за пране например. Причините са от различно естество – голямото съдържание на фосфор в препаратите за миялни машини, при механичното сгъстяване на утайките се създава субстрат с високо съдържание на фосфор и тъй като отделената утайкова вода обикновено се връща на вход ПСОВ, тя също увеличава допълнително концентрацията на фосфора в отпадъчната вода.


 

 

Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 


devider

ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ), ПРИ ОЧАКВАНИ КРАТКОСРОЧНИ ИЛИ ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОМЕНИ

 

инж. Красимира Кузманова, инж. Добромир Симидчиев, проф. д-р инж. Иван Секулов

 

Въведение:
След поставяне на изискването от Европейската Комисия по Водите да не се субсидира цената на водата, а реалната й цена да се поема изцяло от населението, при избора и одобрението на една ПСОВ е необходимо да се съобразява, дали инвестиционните и експлоатационните разходи могат реално да се покриват от жителите, обслужвани от същата ПСОВ.

 

Въпроси като: как да се формира цялостната такса за 1 м3 вода (за водоснабдяване, канализация и пречистване) на курортни селища, с висока сезонна неравномерност на водопотреблението (на пример: постоянно население – 700 ЕЖ и през летния сезон – 2500 ЕЖ), стават актуални. Редно ли е 700 жители да поемат нвестиционните и експлоатационните разходи за 2500 жители?


 

 

Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 


devider

Chemikaliendosierung bei der Abwasserbehandlung mit Hilfe von Membranen

 

Krassimira Kuzmanova, Sofia,Ivan Sekoulov, Hamburg

 

Einleitung:
In den neuen EU- Wasserrichtlinien wird der Schutz der Vorfluter vor Eutrophierung weiterhin eine große Rolle spielen. Es ist zu erwarten, dass ab 2008 auch bei kleinen Kläranlagen ( ≤ 10.000 EWG) die N- und P- Elimination gefordert wird. Das bedeutet,
dass schon jetzt nach geeigneten technisch-wirtschaftlichen Lösungen in diesem Bereich gesucht werden muss.


 

 

Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 


devider

Необходимостта от обучение на Оператори на ПСОВ за въвеждане в експлоатация и оптимизация на биологичното стъпало

 

Красимира Кузманова и Иван Секулов

 

РЕЗЮМЕ:
След реконструкция или изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), обикновено пълнителят е задължен да пусне станцията в действие, да оптимизира биологичните пречиствателни процеси, да обучи персонала и едва тогава (в срок от поне една година) да докаже договорените гаранции за качеството на пречистените води.

 

Освен това, операторите в пречиствателните станции трябва да се обучат не само да експлоатират и поддържат пре-чиствателната станция, но и да разбират основните пречиствателни процеси, заедно с характеристиките на конкретно предвидените съоръжения в биологичното стъпало, за да са в състояние да я оптимизират.


 

 


Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devider

РЕЦИРКУЛИРАНЕ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

инж. Кр. Кузманова; проф. д-р инж. Ив. Секулов - ДЕЛФИН Проект Екотехника ООД

 

Въведение:
Наред с познатото понятие "Водно стопанство" се въвежда и понятието "Стопанство на отпадъчните води"-(Abwasserwirtshaft). Пречистването на отпадъчните води става предмет на стопанска преценка и дейност.

 

При оптимизиране на съществуващите пречиствателни станции се проучва и възможността за промяна на старите структури и преминаване към нови концепции за пречистване на отпадъчните води, главно под знака на едно устойчиво
развитие, свързано с оползотворяване на различните вещества-замърсители в отпадъчния поток.


 

 

 

 

 

Go To The Top of The Page


devider

Проблеми с новопостроените ПСОВ със суспендирана биомаса, оразмерени за "чувствителни зони", с пълно отстраняване на органичното замърсяване (БПК5), азот (N) и фосфор (Р)

 

инж. Красимира Кузманова

 

РЕЗЮМЕ
Опитът с пречиствателни станции за "чувствителни зони", с една обща биомаса за пълно отстраняване на БПК5, N и P е сравнително нов и ограничен. В доклада са засегнати предимно трудности, забелязани при тук споменатата система - главно неспазването на изискванията, поставени в разрешителното за заустване на пречистените води в приемника. Недостатъците и пропуските на проектирането се откриват обикновено в течение на 1 – 2 години, след въвеждане на станцията в експлоатация.


 

 

 

 

 

Go To The Top of The Page


devider

ДЕЦЕНТРАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНАТА ИМ УПОТРЕБА. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

 

инж. Красимира Кузманова


 

 

Go To The Top of The Page


devider

 

 

Abwasseraufbereitung vor dem Ziel der Nachhaltigkeit

 

I. Sekoulov

 

Die Würdigung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit in der TU Hamburg-Harburg und die Zuerkennung der Willy-Hager-Medaille 2001 war für mich eine große freudige Überraschung. Ich möchte Herrn Professor Eigenberger für die Laudatio und die Überreichung der Willy-Hager-Medaille meine große Dankbarkeit aussprechen. Sehr geehrter Herr Professor Wilderer, lieber Peter, ich schätze es sehr, dass Sie trotz der vielen Verpflichtungen, die Sie haben, das Menschliche nicht vergessen. Vielen
Dank für ihre Laudatio.


 

 

 

 

Go To The Top of The Page


devider

Принос за оразмеряване на Биобасeйн с една суспендирана биомаса за"Чувствителни зони", покриващо четири годишни времена

 

унив. проф. д-р инж. Иван Секулов

 

РЕЗЮМЕ
Често резултатите от новопостроени или разширени пречиствателни станции с повишени изисквания за "чувствителни зони" са незадоволителни. Трудностите обикновено са неспазване разрешителните за заустване на пречистените отпадъчни води в приемниците.

 

Това може да се смята за глобален проблем. Като причината за това може да се посочи използването на статични математични и динамични модели (които не са калибрирани и верифицирани) за оразмеряване на пречиствателните станции без необходимите оразмерителни параметри, определени за конкретните отпадъчни води (FOULDS) и убективно приети вариращи данни.


 

 

 

 


Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devider

Modellübertragung (Scale-up) in der Umwelttechnik Technical University Hamburg-Harburg

 

унив. проф. д-р инж. Иван Секулов

 

 


 

 

 

Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


devider

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WASTE WATER TREATMENT STRATEGIES FOR THE FOOD INDUSTRIES

 

I. D. Sekoulov

 

ABSTRACT
The sustainable development of the environmental protection is new created philosophy. It means continuously development of better protection of the air, soil, water and the resources, used from the industry, to be save also for the next generations.
The globalization of the economy is an other process, which interferes with the environmental ideas, and equilibrium of socio-eco-sustainable development is expected.

 

The industry is subjected to big changes depending on the economical development. Thus the treatment plants at the and of the pipes must be constructed with maximal flexibility. A removal of devices if not necessary, must be considered at the beginning as a possibility.


 

 

 

 

 

 

 

Go To The Top of The Page


devider

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE SUBMERGED BIOFILM REACTORS APPLIED IN THE INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT

 

Ivan Sekoulov

 

ABSTRACT
The first publication of a submerged biofilm reactor for nitrification was in 1972 (Haug and McCarty). The fixed growth of the biomass as biofilm, fixed on a conveying material, has many advantages in comparison with the suspended growth.

 

With biofilms can be concentrated slow growing microorganisms in the reactor having a high efficiency in wastewater treatment. A lot of fixed film reactors were operated in the praxis mainly for pollution with low concentrated substances and low reaction rates. Results of this system are scarceness.


 

 

 

 

 

Go To The Top of The Page