Новини

Актуално

 

за да видите статиите в детайли е необходимо да имате Acrobat Reader Acrobat reader

 

 

devider

Годишнини

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН СЕКУЛОВ НА 80 ГОДИНИ

 

На 18 март 2011 г. проф. д-р инж. Иван Секулов навърши 80 години.
Завършил средно образование в родния си град - Бургас, следва в Политехниката в София (сега УСАГ) и завършва спе циалността "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води". Със стипендия от Световната здравна организация в периода 1961-1963 г. спе циализира в Технологичния университет в Делфт (Холандия) и получава диплома със специалност ,,Инженерство и технологии на водите". Докторската си работа провежда в Техническия университет в Щутгарт през периода 1966-1970 г. като стипендиант на фондация "Alexander von Humbold" под ръководството на проф. Франц Пьопел. През 1971 г. защитава дисертация на тема "Отстраняване на фосфора с помощта на постоянно облъчвани сини водорасли". Веднага след това е назначен за главен асистент в Катедрата по биологично пречистване на отпадъчни води (1971-1980).

 

SekulovСтава координатор на Специалния държавен фонд (SFB-82) към Немското федерално дружество за наука (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) на 14 интердисциплинарни проекта в областта "Допречистване на отпадъчни води" (отстраняване на азот, фосфати и микрозамърсители). Основава и специално изследователско звено към Университета в Щутгарт с наименование "Водно пречистване", за чиито ръководител е избран и съответно разработва образователните програми за студентите. През 1981 г. e избран за редовен професор към катедра "Наука и технологии за пречистване на отпадъчни води" в Технически университет Хамбург-Харбург назначително писмо от Президента на Сената наград Хамбург за пожизнен държавен служител).


Творческата дейност на проф. Секулов е огромна и разнообразна. Неговото поле за изява е между строителното инженерство и технологиите с многобройни преплитания с области от физиката, химията и биологията. Научните му трудове са над 270. Автор е на публикации - резултат от фундаментални изследвания върху: трудно разградимите вещества, определящи ХПК (химична потребност от кислород), очистването с активен въглерод, филтрацията, отстраняването на азота. Автор е и на две книги "Допречистване на отпадъчни води" (1977) и "Отстраняване на азот" (1988).

 

Голямата сила на проф. Секулов обаче е в приложната дейност. Той е разработил и проектирал редица пречиствателни станции за битови отпадъчни води в градовете Нюренберг, Фленсбург,Аренсбург и други, както и 36 пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води, междукоито за Шел-Петрохимия в Хамбург, за рафинерията за машинно масло на Бритиш Петролиум в Хамбург и много други. Проф. Секулов е търсенексперт и консултант по проблемите за оптими зиране на пречиствателните станции за отпадъчни води на много места по света – в Захарните заводи в Мешад (Иран), в Мурска Собота (Словения), в Унгария, в Ахмедабад (Индия), в кооператив от 7 текстилни предприятия в Бурса (Турция) и др.

 

Член е на различни съвети и колегиуми, като например на Експертния съвет при сенаторитеза опазване на околната среда в гр. Хамбург, на Водната комисия при DFG, на Комисията за биологично пречистване на отпадъчните води в гр. Бон, на Университетския Сенат при ТехническиУниверситет Хамбург-Харбург. Основател е на"Център за компетентност" в гр. Хамбург по на учни и инженерни въпроси за индустриални и битови отпадъчни води. Деен член е на "Асоциациза технологии за отпадъчни води" (Abwassertechnische Vereinigung - ATV).


Поради качеството му на блестящ лектор проф.Секулов е канен за гост-професор в различни страни по света, а също така и като пленарен доклад чик на много международни научни форуми. Неговите заслуги намериха признание с едицата присъдени му международни награди. Той е носител на Златен медал "Вили Хагер"– за между народно ризната работа и значителен принос вобластта на допречистване на отпадъчните водии успешното прилагане на новите научни дости жения в практиката, присъден му от фондация"Вили Хагер" (DECHEMA, ATV – Дружество заиндустриална химия), Франкфурт на Майн, Германия (2001).


След демократичните промени у нас проф. Секулов се включи активно и ентусиазирано кактода помага за решаването на проблеми по пречис тване на отпадъчните води у нас, така и за обучението на студенти. През 2000 г. проф. Секулов основа и немско-българско инженерно бюро в София – "Делфин Проект Екотехника" ООД.


Проф. Секулов е обичан и дълбоко уважаванлектор на студенти от УСАГ, където не само разработи специални курсове, но лично създаде специализирана учебно-изследователска лаботория и намери начини за финансирането й.отпадъчни води" (1977) и "Отстраняване на азот" (1988).