ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХОМОГЕНИЗАЦИЯ НА СТАБИЛИЗИРАНИ УТАЙКИ, СПСОВ КУБРАТОВО, КВ. БЕНКОВСКИ, ГР. СОФИЯ

Възложител/ Бенефициент: Софийска вода АД Период за изпълнение: 08/2018 – 11/2018 Описание на проекта: 2 броя съществуващи утайкоуплътнители (всеки с D = 40 m, дълбочина ~ 4,5 m, обем 5000…

ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР НА ФЛОКУЛАНТ ЗА 5 БРОЯ ФИЛТЪРПРЕСИ

Възложител/ Бенефициент: Софийска вода АД Период за изпълнение: 11/2017 – 12/2018 Описание на проекта: Автоматична станция за приготвяне на флокулантен разтвор за обслужване на 5 бр. филтърпреси, състояща се от:…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. МОНТАНА, ПРОЕКТ EUROPEAID/115678/D/W/BG – МОНТАНА – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ТРЕТИРАНЕТО ИМ

Възложител/ Бенефициент: КОНСОРЦИУМ ПАСАВАНТ РЬОДИГЕР ГМБХ И ЕД. ЦЮБЛИН/ Община Монтана Период за изпълнение: 10/2007 – 11/2009 Описание на проекта: Довеждащ канализационен колектор, с дължина 3293 m и диаметър 1200…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ГПСОВ) – СОФИЯ – СТОПАНСТВО ЗА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ (МЕТАНТАНКОВЕ)

Възложител/ Бенефициент: Пасавант – Рьодигер Анлагенбау GmbH – Германия /Столична община, чрез концесионер „Софийска вода“ Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2009 Описание на проекта: Стопанства за анаеробна стабилизация на утайките…

ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ФОСФОРНАТА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПСОВ – ЛОВЕЧ

Възложител/ Бенефициент: АКВА КАРО 2014 ДЗЗД/ Община Ловеч Период за изпълнение: 07/2014 – 07/2015 Описание на проекта: За пречистването на отпадъчните води на ПСОВ Ловеч от фосфорна замърсеност до степен…

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ

Възложител/ Бенефициент: Главболгарстрой АД/ Община Поморие Период за изпълнение: 06/2013 – 10/2015 Описание на проекта: Проектът съобразен със сезонната неравномерност в количеството и качеството на постъпващите за пречистване отпадъчните води,…

АНАЛИЗ ЗА НАЧИНИТЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Възложител/ Бенефициент: Община Димитровград, Република Сърбия Период за изпълнение: 08/2014 – 12/2014 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 11 113 ЕЖ и Qср.д.= 2 450 m³/d; Съществуващото биологично стъпало е…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10 000 ЕКВ.Ж., РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ

Възложител/ Бенефициент: Община Левски Период за изпълнение: 11/2012 – 02/2014 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 12 300 ЕЖ с отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна…