За нас

За нас

 

КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

Делфин Проект Екотехника ООД е независимо българо-немско инженерно консултантско дружество, което развива своята дейност в сферата на пречистване на питейни, битови и промишлени отпадъчни води от 2000 г.
Офисът на дружеството се намира в София и в него работят, както инженери-технолози по пречистване на води, така и инженер-химици и строителни инженери.


Фирмата разполага и с технически персонал от експерти, необходими за цялостно работно проектиране по всички части – технологична, машинна, архитектурна, конструктивна, електро, КИП и А, ВК, ОВ и т.н.


Нашата сфера на дейност обхваща три области:

 

A. Инженеринг:

 

Предлагане на консултантски и проектантски услуги, както и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата инженерна дейност във водния сектор:
- водоснабдителни системи и съоръжения;
- канализационни системи и съоръжения;
- пречиствателни станции за питейни води /ПСПВ/;
- пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води /ПСОВ/;
- управление на твърди отпадъци.


devider

 

Б. Услуги:

 

- предпроектни проучвания, анализи, оценки и експертизи;
- планиране и изпълнение на аналитични измервания и експерименти на място;
- проектиране по всички части в съответните фази на инвестиционния процес;
- консултации, проектен контрол и координация, изготвяне на тръжни документи;
- реконструкции и модернизация;
- изработване и изпълнение на проекти за проучване и развитие;
- въвеждане в експлоатация, анализ и оптимизация;
- обучение на персонала, организация на курсове и семинари;
- подпомагане на интернационални бизнес контакти.

 

devider


В. Проучване и развитие:

 

- прилагане на нови биотехнологии в пречистването на отпадъчни води (напр. пречистване на отпадъчни води с екстремофилни микроорганизми, повишаване на биологичното разграждане на примесите във водата (остатъчен ХПК), използване на нови биореактори с фиксирана биомаса);
- развитие на концепции за пречистване, съобразени с конкретните местни условия;
- партньорство в проектите за проучване и развитие;
- развитие на нови технологии в третирането на води, ориентирани към оборотно водоснабдяване, оборотни технолологични линии, продукция и възстановяване на елементи от отпадъчната вода с цел повторната им употреба
- внедряване на висококачествени пречиствателни технологии, като ускорена въглеродна адсорбция, йонен обмен, мембранни процеси, селекция на химичните реагенти за коагулация и утаяване и др.

 

devider

 

Д. Учебни курсове и работни семинари за повишаване на квалификацията:

 

Делфин Проект Екотехника ООД си сътрудничи с различни фирми за развитие на проекти в областта на опазване на околната среда. Един от успешните проекти "Учебен курс по третиране на води" е създаден с цел обмяна на опит между експерти от страните в Югоизточна Европа – България, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.

 

В тясно сътрудничество с Техническия Университет Хамбург-Харбург, Германия и Университета за Архитектура, Строителство и Геодезия - София от една страна и реализиращи ежедневно инженерни задачи от друга, наша главна и постоянна цел е да прехвърлим новите познания и разработки в науката на практика, винаги, когато това е целесъобразно от техническа, екологична и икономична гледна точка.

 

devider